ஊடகவியலாளர்களுக்கு அரசு வழங்கும் அங்கீகார அட்டையில் இரட்டடிப்பு செய்யும் செய்தி மக்கள் தொடர்பு துறை அதிகாரிகள்.

Loading

ஊடகவியலாளர்களுக்கு அரசு வழங்கும் அங்கீகார அட்டையில் இரட்டடிப்பு செய்யும் செய்தி மக்கள் தொடர்பு துறை அதிகாரிகள். தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தி துறை 2024 ஆம் ஆண்டிற்கான

Read more

இந்தியாவின் யுபிஐ: உலகளாவிய டிஜிட்டல் கட்டண முறைகளில் முன்னணியில் உள்ளது

Loading

இந்தியாவின் யுபிஐ: உலகளாவிய டிஜிட்டல் கட்டண முறைகளில் முன்னணியில் உள்ளது  PIB Chennai சமீபத்திய ஆண்டுகளில் உலகளாவிய தலைப்புச் செய்திகளில்  இந்திய புத்தாக்கம்  இடம் பெற்றிருந்தால்,  அது

Read more