குப்பையில்லா இந்தியா

Loading

தூய்மையே சேவை 2023 15.09.2023 முதல் 25.09.2023 வரையிலான சாதனைகள்  PIB Chennai “குப்பையில்லா இந்தியா” என்ற கருப்பொருளில் தூய்மையே சேவை 2023 இயக்கம் 2023, செப்டம்பர் 15  அன்று மாநிலத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தொடங்கப்பட்டு சமூக ஈடுபாட்டுடன் வெற்றிகரமாக

Read more