நான் 23 முறைக்கு மேல் காதலித்துள்ளேன் – ஷெனாஸ் டிரசரி.

Loading

நான் 23 முறைக்கு மேல் காதலித்துள்ளேன் – ஷெனாஸ் டிரசரிஷெனாஸ் டிரசரிவாலா பயணத்தின் மீது கொண்ட ஆர்வத்தின் காரணமாக உலகின் பல்வேறு நகரங்களுக்கு பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

Read more