ஆல்பம் பாடல்களை இசை அமைத்து மக்களிடம் பிரபலம் ஆனவர்  தமிழா சாதிக் இவர் காடு வெட்டி திரைப்படத்தின் மூலம் வெள்ளி திரையில் இசை அமைப்பாளர் ஆக அறிமுகம்

Loading

ஆல்பம் பாடல்களை இசை அமைத்து மக்களிடம் பிரபலம் ஆனவர்  தமிழா சாதிக் இவர் காடு வெட்டி திரைப்படத்தின் மூலம் வெள்ளி திரையில் இசை அமைப்பாளர் ஆக அறிமுகம்

Read more