“நமது லட்சியம், வளர்ச்சியடைந்த பாரதம்” யாத்திரை நடைபெற்றது

Loading

பழங்குடியின மக்களுக்காக மத்திய அரசு செயல்படுத்தும் திட்டங்கள் பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த ஜவ்வாதுமலையில் “நமது லட்சியம், வளர்ச்சியடைந்த பாரதம்” யாத்திரை நடைபெற்றது  PIB Chennai மத்திய அரசின்

Read more